Migration

Home Migration

English Version - Scroll Down for Polish

On March 22nd , 2024 we will be renaming this server to Genesis Classic. Based on the feedback from the Engagement Survey, there were numerous requests for a server reset. I do not want to invalidate anyone’s hard work who has played here, so I will not be resetting the server. However, we will be launching a new server called Genesis. This server will be a fresh start for anyone who wishes to join. No skills, items, etc. will transfer over. The new version of Genesis will have the same skill rates, but the skill gain will be more in-line with how Genesis was originally intended to be:

5x-2x Skill Gain: This means that when you start the server, there will be a gain of 5x that of Vanilla Wurm and as you progress to 100 the skill gain will drop to 2x. This already exists now, but there are too many ways go get beyond these thresholds.

  • Sleep Powder: Sleep powder doubles your current skill rate. (This will be 1.5x on the new server)
  • Circle of Cunning/Blessing of the Dark: These spells increase your skill rate by the percentage of the cast. We have a max cast power of 200. Which means that if you are get a cast of 100 it doubles the skill rate again, and if you get 200 then it is triple the skill rate. (Max cast power is 125 on the new server, just slightly higher than Vanilla Wurm)
  • Bonus Experience Weekends: On top of the two, when we apply a 50% skill bonus it then adds an additional 50% skill bonus. (We will only ever do a 25% increase on the new server and it will be rare)

For the most part, no one with an enchanted tool ever plays at 5x-2x skill gain. Skills level up very quickly due to players having accomplished nearly everything they can and selling items with high power enchants to new players for very little or just giving it to them for free or on loan. I have witnessed several times when a new player joins the server and is in full dragon scale or dragon hide armor within a month with enchanted weapons that can kill a troll within seconds. Our unique fights last a few minutes. We spend more time distributing loot than we do killing the creature.

In the engagement survey we were asked to provide stronger creatures to kill. There is a coding limit to how hard you can make individual creatures. We do have special creatures like Titans and Rift Boss, but no one wants to fight creatures like that every day.

We also have no capability of adding an additional map to this server. On the new Genesis server, we will not have a hunting map on launch, but we will have the capability to have multiple maps as we produce them. The new server will have a New Player Dungeon, a public mine, and an impalong deed already set up. We are also utilizing less space for Event Island giving players more room to deed.

The Genesis Classic server will continue to exist as long as there are Contributors to it. It is important to note that you are not required to keep your contributor status. Going forward, contributors will not have to login every 90 days to keep their deeds as long as their subscription is active. Contributor caches on the new server will have far less benefits and only exist to maintain server costs inline with the new economy. The two servers will not share a contributor cache.

Grogky is going to be the Arch GM of the new server. Richcat is going to be the Arch GM of Genesis Classic. We will no longer be doing weekly events on Genesis Classic. The poor turnout rate has shown us that it’s time for a change. Some of you might not like it, but I think many of you will understand after five years, I would rather play on a server where there are things to do and accomplish instead of a server that has maybe 10 people online on its best day.

I am sorry for the short notice. It was our goal to give at least a week’s notice. However, the time it took to get the new server built with all economy changes, skill changes, mod changes correct took longer than we planned. I was hoping to get a lot more feedback. However, the new server will be ready on Friday and I see no reason to delay it.

That said, we will still be adding mods and quality of life improvements to both the new server and Genesis Classic. The goal here is to provide the people who want a fresh start a great staff that has experience and a server owner who has been committed to providing new mods and updates for five years. While also maintaining and not deleting everyone’s work for those who do not want a fresh start.

Feel free to post in the newly created #migrations channel on Discord if you are confused or have questions.

Polish Translation via Google Translate

22 marca 2024 zmienimy nazwę tego serwera na Genesis Classic. Na podstawie opinii uzyskanych w Ankiecie Zaangażowania otrzymaliśmy wiele próśb o zresetowanie serwera. Nie chcę unieważniać ciężkiej pracy nikogo, kto tu grał, więc nie będę resetował serwera. Jednakże uruchomimy nowy serwer o nazwie Genesis. Ten serwer będzie nowym początkiem dla każdego, kto chce dołączyć. Żadne umiejętności, przedmioty itp. nie zostaną przeniesione. Nowa wersja Genesis będzie miała ten sam współczynnik umiejętności, ale przyrost umiejętności będzie bardziej zgodny z pierwotnym zamierzeniem Genesis:

5x-2x Zysk Umiejętności: Oznacza to, że kiedy uruchomisz serwer, zysk zostanie 5x większy niż Vanilla Wurm, a gdy osiągniesz 100, przyrost umiejętności spadnie do 2x. To już istnieje, ale istnieje zbyt wiele sposobów na przekroczenie tych progów.
– Proszek usypiający: Proszek usypiający podwaja aktualny współczynnik umiejętności. (Będzie to 1,5x na nowym serwerze)
– Krąg Przebiegłości/Błogosławieństwo Ciemności: Te zaklęcia zwiększają współczynnik umiejętności o procent rzucenia. Mamy maksymalną moc rzucania wynoszącą 200. Co oznacza, że jeśli otrzymasz 100 rzuceń, szybkość umiejętności ponownie podwoi się, a jeśli zdobędziesz 200, będzie to trzykrotność szybkości umiejętności. (Maksymalna moc rzucania wynosi 125 na nowym serwerze, tylko trochę więcej niż Vanilla Wurm)
– Weekendy z dodatkowym doświadczeniem: Oprócz tych dwóch, gdy zastosujemy 50% premii do umiejętności, zostanie dodany dodatkowy 50% premii do umiejętności. (Na nowym serwerze będziemy kiedykolwiek zwiększać tylko o 25% i będzie to rzadkie)

W większości przypadków nikt z zaczarowanym narzędziem nie gra z 5x-2x przyrostem umiejętności. Umiejętności podnoszą się bardzo szybko, ponieważ gracze osiągnęli prawie wszystko, co mogli, i sprzedawali nowym graczom przedmioty o dużej mocy zaklęć za bardzo niewielkie pieniądze lub po prostu dawali im je za darmo lub w formie pożyczki. Byłem kilka razy świadkiem, jak nowy gracz dołączał do serwera i w ciągu miesiąca przywdział pełną smoczą łuskę lub zbroję ze smoczej skóry, posiadając zaczarowaną broń, która może zabić trolla w ciągu kilku sekund. Nasze wyjątkowe walki trwają kilka minut. Więcej czasu spędzamy na rozdawaniu łupów niż na zabijaniu stworzenia.

W ankiecie zaangażowania poproszono nas o podanie silniejszych stworzeń do zabicia. Istnieje kodowany limit określający, jak trudne można stworzyć pojedyncze stworzenia. Mamy specjalne stworzenia, takie jak Tytani i Boss Szczeliny, ale nikt nie chce walczyć z takimi stworzeniami na co dzień.

Nie mamy również możliwości dodania dodatkowej mapy na ten serwer. Na nowym serwerze Genesis nie będziemy mieli mapy myśliwskiej po uruchomieniu, ale będziemy mogli mieć wiele map w miarę ich tworzenia. Nowy serwer będzie miał już skonfigurowany loch nowego gracza, publiczną kopalnię i akt impalongu. Wykorzystujemy także mniej miejsca na Wyspę Wydarzeń, dając graczom więcej miejsca na działanie.

Serwer Genesis Classic będzie istniał tak długo, jak długo będą na nim współtwórcy. Należy pamiętać, że nie musisz utrzymywać statusu współtwórcy. Od teraz współtwórcy nie będą musieli logować się co 90 dni, aby zachować swoje publikacje, dopóki ich subskrypcja będzie aktywna. Pamięci podręczne dostawców na nowym serwerze będą zapewniać znacznie mniej korzyści i będą istnieć jedynie w celu utrzymania kosztów serwera na poziomie zgodnym z nową ekonomią. Obydwa serwery nie będą współużytkować pamięci podręcznej współautorów.

Grogky będzie ArcyGMem nowego serwera. Richcat będzie ArcyGMem Genesis Classic. Nie będziemy już organizować cotygodniowych wydarzeń w Genesis Classic. Niska frekwencja pokazała nam, że czas na zmiany. Niektórym z was może się to nie spodobać, ale myślę, że wielu z was zrozumie po pięciu latach, że wolę grać na serwerze, na którym jest coś do zrobienia i osiągnięcia, zamiast na serwerze, na którym w najlepszym dniu jest online może 10 osób.

Przepraszam za krótkie powiadomienie. Naszym celem było powiadomienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak czas potrzebny na zbudowanie nowego serwera ze wszystkimi zmianami ekonomicznymi, zmianami umiejętności i poprawnymi zmianami modów zajął więcej czasu, niż planowaliśmy. Spodziewałem się, że otrzymam znacznie więcej opinii. Nowy serwer będzie jednak gotowy w piątek i nie widzę powodu, aby to opóźniać.

To powiedziawszy, nadal będziemy dodawać mody i ulepszenia jakości życia zarówno na nowym serwerze, jak i na Genesis Classic. Celem jest zapewnienie ludziom, którzy chcą zacząć od nowa, świetnego personelu z doświadczeniem i właściciela serwera, który od pięciu lat jest zaangażowany w dostarczanie nowych modów i aktualizacji. Jednocześnie zachowując i nie usuwając pracy wszystkich, którzy nie chcą zaczynać od nowa.

Jeśli jesteś zdezorientowany lub masz pytania, możesz opublikować post na nowo utworzonym kanale #migrations.